Trường tiểu học Tân Hòa Kiểm tra thân nhiệt cho Học Sinh trước khi vào trường

Trường tiểu học Tân Hòa đã thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, công tác kiểm tra thân nhiệt giáo viên và học sinh các lớp trước khi vào trường, và được cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký

Trường tiểu học Tân Hòa đã thực hiện nghiêm túc đúng quy trình, công tác kiểm tra thân nhiệt giáo viên và học sinh các lớp trước khi vào trường, và được cập nhật đầy đủ vào sổ nhật ký

Bài viết liên quan