Công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân Hòa

Công tác chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân Hòa, được thực hiện theo đúng Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.

Công tác cọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020 - 2021 của Trường tiểu học Tân Hòa, được thực hiện theo đúng Thông tư 01/2020/TT-BGDĐT.

Bài viết liên quan